Regulamin czarteru jachtu

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy czarteru zawartej przez Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY". Wynajmujący jest jedynym i prawomocnym dysponentem jachtu będącego przedmiotem czarteru.
 2. Najemcą może być osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty i ważny patent żeglarza jachtowego.
 3. Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty jacht także w przypadku udostępnienia go innej osobie.
 4. Wynajętego jachtu nie wolno przemieszczać poza obszar Jeziora Solińskiego.
 5. Wynajętym jachtem zabrania się holowania innych jednostek, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia na nim tytoniu.
 6. Opłata za wynajem dokonywana jest przelewem na konto bądź gotówką w siedzibie Stowarzyszenia. Uznanie rachunku maksymalnie w dniu odbioru jachtu wg stawki z Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy. Opłata jest pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki, jeśli była wpłacona.
 7. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu pobierana jest kaucja, której wysokość jest uzależniona od przedmiotu umowy. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy i bezszkodowym zdaniu przedmiotu umowy, lub stanowi odszkodowanie za zniszczenia (pogorszenie stanu) przedmiotu umowy, oraz uszkodzenia  innych jachtów powstałe z winy Najemcy. Jeżeli kaucja nie pokrywa w całości szkody, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzonego sprzętu.
 8. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie jachtu do 3 godzin ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia odpłatności w wysokości 100 zł za każdą godzinę.
 9. W wypadku opóźnienia w zwrocie jachtu ponad trzy godziny Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.
 10. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie jachtu i zgłoszone zostaje Policji.
 11. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego (patent żeglarza jachtowego,dowód osobisty,umowę najmu jachtu).
 12. Żadna naprawa nie może być dokonywana bez wiedzy i zgody Właściciela. W razie awarii jachtu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu wodnego, zabrania się kontynuowania dalszej żeglugi do czasu jej usunięcia.
 13. Jeżeli uszkodzenie jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, WOPR i powiadomienia Wynajmującego.
 14. Jacht posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem m.in.:
  - umyślnego uszkodzenia jachtu, spowodowaniem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, z nieprawidłowego, nie zgodnego ze sztuką żeglarską użytkowania jachtu.
  - uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych bądź odurzających
  - uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym
  - szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osoba wymieniona w umowie najmu
  - w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu nie strzeżonym.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia jachtu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia jachtu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 15. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY"(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów) NIP 9930636470, REGON 850413190, adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164562; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwane dalej „Administratorem” i "Stowarzyszeniem".
 16. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
 17. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy oraz rok po jej zakończeniu (Art. 677 kodeksy Cywilnego: Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy).
 18. Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa:
  - prawo dostępu do danych;
  - prawo sprostowania danych;
  - prawo ograniczenia przetwarzania;
  - prawo usunięcia danych;
  - wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych.
 19. Kontakt ws. ochrony danych osobowych: zarzad@tyc.org.pl
 20. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 21. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.